DanseFOT er et regionalt fordypnings- og talentprogram for unge dansere i Akershus og Østfold fylkeskommuner

DanseFOT er et unikt og veletablert talentutviklingsprogram spisset mot ungdom fra hele Akershus og Østfold som har et spesielt talent for dans.

Talentene får undervisning på fordypningsnivå av anerkjente og svært dyktige pedagoger med sterk faglig kompetanse fra hele det profesjonelle dansemiljøet. Vi gir hvert talent tett og personlig oppfølging. De får muligheten for et variert og ekstra dypdykk i forskjellige danseteknikker/ stiler, kunstnerisk uttrykk, formidling og glede ved å mestre. Det er et inspirerende og godt miljø, der talentene også møter andre talenter og lærer av hverandre. Dansefot har et helhetlig fokus på talentutvikling og det innebærer også viktigheten av danse-glede, inkludering og god mental psykisk og fysisk helse. 

DanseFOT tilbyr fag og fordypning for; elever i ungdomsskolealder for å øke nivå og sikre rekruttering til danselinja på videregående og elever i VGS danselinje som er et forsterket tilbud til den videregående skolen. DanseFOT arrangerer kompetansehevende kurs for alle pedagoger i regionen.

På den måten bidrar DanseFOT til talentutvikling i alle ledd fra ung til etablert, gjennom ulike utviklingstrinn og videreutvikling av hele dansefeltet.

DanseFOT produserer en årlig profesjonell forestilling hvor talentene jobber i prøveperioden på lik linje med de profesjonelle danserne. Nagelhus Schia Productions samarbeider med DanseFOT og støtter talentene og gir dem kunstneriske muligheter av høy kvalitet. Muligheten til å danse sammen med profesjonelle dansere, og å jobbe med noen av de beste koreografene, gir de unge DanseFOT talentene en unik mulighet til å utvikle sitt eget kunstneriske uttrykk. De bidrar til utvikling gjennom prosess til ferdig produkt. Det profesjonelle nivået på forestillingen gir en tettere kobling mellom unge talenter og profesjonell. 

Sosialt er en kunstnerisk produksjon samlende i form av fordypning i en kunstnerisk verden over et lengre tidsperspektiv. At noen «ser» deg, tar deg på alvor og tror på deg skaper en spesielt god og generøs atmosfære mellom de profesjonelle og talentene. 

Forestilling er også visningsarenaen hvor en danser utøver sitt fag, øver på øyeblikkets prestasjon og øker sin kompetanse gjennom det som skjer her og nå. Talentene trenes på å stå i noe hvor veien dit er arbeidet og forskningen skjer underveis. Noe av det vesentlige i kunstneriske prosesser er at resultatet til tider er uvisst og man skaper kunst sammen. Talentene får erfaring med en profesjonell forestilling som fortsatt holdes innenfor trygge rammer gjennom opplæringsloven og talentutviklings-programmet. 

Tilbudet har ambisjoner om å utdanne neste generasjon dansekunstnere med kunstnerisk integritet, individualitet, respekt og samhandling.

DanseFOT is a unique and well-established talent development program founded and managed by Bærum Municipality school of Music and Fine Arts. It is aimed at the young generation from all over Akershus and Østfold counties who have a special talent for dance.

The talents are taught at specialization level by renowned and highly skilled pedagogues with strong professional competence from the entire professional dance community in Norway and abroad. We give each talent close and personal follow-up. They get the opportunity for a varied and extra deep dive into different dance techniques/styles, artistic expression, performativity and joy of mastery. It is an inspiring and good environment, where the talents also meet other talents and learn from each other.

DanseFOT produces an annual professional performance where the talents work during the rehearsal period on an equal footing with the professional dancers. Nagelhus Schia Productions collaborates with DanseFOT, supporting the talents, providing them with high Quality artistic opportunities. The opportunety to leran from, and perform togheter with professional dancers, and to work with some of the best choreographers, gives the young Dansefot talents a unique possibility to develope their own artistic expression. They contribute to development through the process from idea to finished product. Socially, an artistic production is unifying in the form of immersion in an artistic world and perspective over a longer period of time. The fact that someone «sees» you, takes you seriously and believes in you creates a particularly good and generous atmosphere between the professionals and the talents.

The performance is also the arena where dancers practice their trade, practice the performance of the moment and increase their competence through what is happening here and now. They are trained to stand in something where the way to get there is the work and the research happens along the way. One of the most important things in an artistic processes is that the result is at times uncertain and you create the art together. The talents gain experience with a professional performance that is still kept within a safe framework through the Education Act and the talent development program. The professional level of the performance is unique of its kind in Norway because it provides a closer link between amateur and professional.

The program has ambitions to educate the next generation of dance-artists with artistic integrity, individuality, respect and interaction.

DanseFOT offers subjects and specialization for; their DanseFOT talent development program, specifically targeting high school students in dance from further education institutes based in Akershus and Østfold county municipality. These selected high school students receive intensive training, tailor made workshops with Nagelhus Schia Productions, and follow the company closely in the company’s rehearsals and performances.  

DanseFOT arranges competence-raising courses for all danceeducators and pedagogues in the region.

In this way DanseFOT contributes to talent development at all levels from young to established, through various development stages and further development of the entire dance field.

 

 

DanseFOT anbefales på det varmeste og er et viktig tilskudd til de lokale ballettskolene. Et imponerende profesjonelt opplegg i alle ledd. Fantastisk flinke og inspirerende pedagoger i alle fag. (…) Disse heldige ungdommene får en meget solid basis og et løft i dans og dansefag som vil ruste dem til fremtiden på beste måte. Og samtidig har de det veldig gøy!

-Liv Torunn Hope, forelder